Ostali dokumenti

 

Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju i naplati prihoda

Odluka o donaciji Hrvatskom liječničkom zboru, podružnici Koprivnica

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izbor kandidata za prijam na specijalizaciju

Odluka o donaciji Hrvatskom liječničkom zboru, podružnici Koprivnica

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stručnog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Projektnog tima za palijativu

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora predstavnika radnika u Upravno vijeće

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stručnog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Odluka o darovanju vozila za sanitetski prijevoz Zavodu za hitnu medicinu

Odluka o donaciji Hrvatskom liječničkom zboru, podružnici Koprivnica

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija NN 12/2014

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izbor kandidata za prijam na specijalizaciju

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu

Odluka o imenovanju članova Stručnog vijeća

Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za palijativnu skrb

Odluka o imenovanju osobe za sustavno gospodarenje energijom

Odluka o imenovanju osobe za prikupljanje i osobe za nadzor prikupljanja osobnih podataka radnika

Odluka o imenovanju koordinatora zaštite na radu (umjesto I.Busije)

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Odluka o imenovanju zamjenika povjerenika za otpad

Odluka o darovanju

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu

Odluka o imenovanju pomoćnika za kvalitetu

Odluka o ustrojavanju Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove

Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za kvalitetu

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za lijekove

Procedura utvrđivanja i naplate prihoda

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja računa